WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!

Tuto polo엒u prohl욏:  

Proslov Administrtora FARCRY.CZ

 1.1/2007

SMil p脯tel a hr訟i Far Cry, Chtl bych udlat men싴 shrnut celho roku a toho co se na webu dlo. Tak jdeme do boje.

 

Kdy jsem hostoval u skvlho portlu www.GamePage.CZ , jako jejich fansite www.FarCry.GamePage.CZ , tak to byla opravdov super podpora od kamarda, kter je majitelem portlu, nabdnul mi neomezen prostor pro cel web. Jeliko se webu vedlo opravdu celkem dobe, rozhodl jsem se, pokraovat a pedlat cel sekce WEBu, bohu엁l hned dal싴 den cel portl GamePage.cz spadl, 妖m to bylo? Pro to bylo? To se bohu엁l u asi nedozvme, ale GP bylo velice sp쉗. Prvn FC WEB byl celkem dobr a kdy jsem pi쉋l o v쉋chna data, moc m to mrzelo. U jsem se chtl na weby vyka쉕at a za妖t dlat nco jinho. Tolik prce a asu a najednou bylo v쉋 pry. Pot mne zaalo pst dost lid, co s tm webem je, pro nejde a jestli pjde. Velice m to pot쉏lo, 엁 mi psali jak byl fajn a jak byl super a nakonec asi po 200 emailech, kter m takhle pi쉕y, jsem se rozhodl, 엁 si koupm vlastn domnu a webhosting a budu zanu znovu. Domnu jsem koupil hned asi za 14 dn a mezi tm jsem pracoval na grafice a na novch materilech, kter jsem musel dlat v쉋chny znovu. Nebyla to 왾dna sranda, denn jsem dlal jen na webu a jakmile jsem ml v쉋 hotov, spustil jsem ostr provoz webu. Neekal jsem, 엁 za den m tam bude chodit necelch 50 lid, proto엁 web nebyl nikde zaregistrovan ani neml nikde 왾dnou reklamu. Velice m tato nv쉞vnost pot쉏la a jakmile se web zaal plnit informacemi, pichzelo lid 妖m dl tm vce. Nv쉞vnost se pohybovalo kolem 100 lid denn a musm 曝ct, 엁 to nebylo mlo na tuto star싴 hru. Asi za 2 msce jsem zaal vytv壽et a programovat systm registrac pro mj dlouhodob pipravovan clan {FCCZ}. Pro zrovna {FCCZ}, tedy 2 prvn psmenka FC = znamen Far Cry a posledn dv CZ = jist vte CZech. Tento clan ml ze za矮tku jen dva leny a po 1. msci u ns bylo asi 20. Byl jsem velice rd, 엁 je o tuto hru zjem a alespo nkdo chce hrt za na싴 zemiku. Jednou jsem se pi he setkal na serveru se zajmavm lovkem a dobr hr訟em Tulebym. Jen tak nhodou m napsal 꼑ele ten web m opravdu super a j jsem byl opt rd, kdy mi nkdo napsal znovu pochvalu. Pak mi v쉆k napsal, 엁 tam mm spoustu chyb a hrubek. V엀y mi je ekl a j se je sna엍l opravovat, proto엁 na e쉞inu moc nejsem, byl jsem rd. Za pr hodin mi v쉆k Tuleby poslal asi dal싴ch 5 strnek pedlanch a pepsanch text, kter se mu na webu nelbily. Pot쉏lo m, 엁 mi takhle pomohl, proto엁 jsem byl na WEB sm. S Tulebym jsem se u moc potom moc nebavili, proto엁 zas tak moc jsme se neznali, ale on si njak hodn za妖nal WEBu v싴mat a teba odpovdal do *Nevm si rady s hrou*, nebo do *Knihy Nv쉞v*. Asi po tdnu jsem si spolu trochu vc pokecali a zjistil jsem, 엁 to je opravdu super tpek, kter m Far Cry rd a dost o nm v. Jak jsem ho vce poznval, nabdl jsem mu, 엁 by mohl dlat vpomocnho redaktora. Z mch zku쉋nost jsem neekal velik zzraky a moe aktivity, ale po妖tal jsem s nim dost. On mi ekl, 엁 si to je쉞 rozmysl a 엁 mi je쉞 nap쉋. Asi po hodin napsal, 엁 to bere a hned dal싴 den mi nahrnul asi 3 aktualizace, doslova jsem uml. ekl jsem si, 엁 pokud bude takhle aktivn, tak konen web bude lep싴 a nebudu to dlat v쉋chno sm. Po njak dob jsme se u s Tulebym poznali vce a on si ekl o p曝stup na WEB, v t dob u jsem mu opravdu mohl v淋it a tak jsem mu p曝stupov heslo na server www.FARCRY.cz dal. Moje posledn 4 slova byla 껰lavn tam nic nesma옋. To bylo hlavn, eho jsem se bl, ale jak jsem ji ekl, jeho aktivita byla 妖m dl tm vt싴 a doslova denn byla njak aktualizace a j jsem sthal dlat dal싴 vci i mimo WEB. Jsem stra쉗 rd, 엁 ho tu mm, proto엁 kdybych ho tu neml, tak bych web asi zru쉏l, proto엁 bych neml as dlat tolik vc narz. Do clanu pibvali nov a nov hr訟i a najednou jich bylo cca 70, museli jsme tedy registrace pozastavit a probrat hr訟e, kte曝 vbec nehraj. Vbec jsme nepochopili, pro se nkdo registroval ani by si peetl pravidla clanu, plka hr訟 nesplovala na쉋 po얷davky a z clanu jsme je tedy vylouili. Pot jsme chtli za妖t trnovat, ale byl tu problm s trninky a s Tulebymu jsme usoudili, 엁 bez vlastnho serveru to prost nejde a ani to nem cenu. A tak jsem ekl DOST, udlme men싴 przkum, co by hr訟i ekli na p曝spvky a po曝zen vlastnho serveru. Tm淋 v쉏chni hr訟i odpovdali Ano, tak엁 jsem si ekl, dobe udlme sestavu serveru, kolik by to asi tak stlo v쉋chno. PC nm vychzelo na necelch 10 000,- jen엁 vbr penz se njak zadrhnul a sestava byla u levnj싴 a hor싴, rozhodli jsme se inovovat konfiguraci PC a ta se nm vy쉚lhala na pknch 13 000,-. Pak ale pi쉋l dal싴 problm, kde vlastn budeme mt server pipojen? To byl u opravdu problm vet싴, proto엁 linka alespo 2MB/s je drah a my j opravdu potebujeme, kdybychom server umstili do specializovanch firem, tak bychom platili 1 500,- pipojen a dal싴ch 800,- ms杖n za pronjem msta kde bude server umstn. No co byste ekli? Ano nebo ne? J jsem okam엍t ekl NE, proto엁 vybrat tolik penz na rok, by bylo opravdu nemo엖. Po sp쉗 vybranch 13 000,- korun jsme zakoupili komponenty a server postavili. Te tu le욏 u m v pokoji a ek u jen na pipojen, kter se mi podailo sehnat za ndhernch 6 000,- ron a kter je snad dostaten rychl. K pipojen serveru dojde ztra tj. 2.1.2007 a snad bude v쉋 b엁t jak m, otestujeme a uvidme. Je쉞 jednou bychom rdi podkovali v쉋m za podporu a tm, co nm hzeli klacky pod nohy bychom rdi vzkzali, 엁 vbec nic nepochopili a je to jen jejich problm.

 

Ale zptky k WEBu. Pesto엁 jsme s Tulebym mli opravdu dost prce, ekl jsem 꼑ele chlape chce to njakou pecku, musme udlat njak pekvapen a dohodli jsme se, 엁 udlme nov design webu. Udlal jsem ho, pesto엁 se mi do programovn html nechtlo, proto엁 je to stra쉗 prce pedlat kompletn cel web, tak aby v쉋 fungovalo jak m. V엀y se najde njak chyba a v엀y se to mus opravit tak 4x. Jeden cel den jsem tomu v쉆k vnoval a Tuleby m doslova psychicky podporoval a byl semnou a do konce dal싴ho dne na ICQ. Cel web byl kompletn hotov a pedlan v 5 hodin rno a 21 minut. Pro m to byla stra쉗 vyerpvajc prce. ekali jsme na reakce astch nv쉞vnk a opravdu ns pot쉏li a povzbudili do dal싴ch prac na WEBu. Za pr msc ns v쉆k i tento design omrzel a pesto엁 jsem ekl, 엁 u se mnit nebude, musel jsem konstatovat 껪OST! hndou u ne :) Dohodl jsem se tedy s Tulebym, 엁 bychom mohli je쉞 jednou v쉋 pedlat a zkusit zelenou. Tak mi ekl, 엁 jsem se zblznil, kdy to chci v쉋chno dlat znovu, ale na druhou stranu by to byla zase velk zmna a snad k lep싴mu. Tak jsme oba ekli ok, zaal jsem dlat grafiku, tu jsem dlal cca: 14 dn, hodn jsem ji pedlval a nakonec se nm vyklubala finln verze. Tento design se m snad opravdu povedl, i kdy nejsem 왾dn grafik. No a pak jsem zaal opt programovat a programovat. Struktura webu m trvala 2 dny, proto엁 jsem chtl, aby se v tom kdu vyznal i Tuleby, chtl jsem ho donutit, aby u zaal pidvat novinky i sm. Nakonec bych Vm chtl 曝ci, 엁 tento web m snad svou budoucnost a 엁 m super nv쉞vnost 400 lid za den, co je u opravdu dost, na tak starou a pesto skvlou hru. Rdi bychom Vm v쉋m, pop脯li jen to nejlep싴 do Novho roku 2007 a doufme, 엁 se na tento web budete rdi vracet a na쉋 hobby tak neztrat svj smysl.

 

V Administrtor Honza 둽ec.

 

Přidal: Honza.

Dne: 1,ledna/2007

as: 17:36

Sekce: News

15.9/2006

Ml p脯tel a hr訟i Far Cry,

 

Rd bych Vs dnes opt seznmil s dal싴m dnm na tomto webu.

Ped njakou dobou probhla zmna vzhledu celho webu a dle se ji mnit nebude.

Nyn pracujeme na opravch chyb, pehlednosti text a jinch pravch pro zlep쉋n systmu webu.

Postupem asu dojde i k prav fra, kam m엁te pst sv postehy a v쉋 co se FC t翕e.

Ov쉋m na싴 hlavn prioritou te je stavba a zprovoznn clanovho hernho FC serveru, jist jste si v쉏mli, 엁 矮stka velmi pozvolna narst a tmto bychom Vs znovu chtli v쉋chny poprosit o Va싴 podporu ve form pen엖ho daru, plat to pedev싴m pro leny clanu, nenechte se prosm stle pemlouvat, v엀y ns u je tolik, 엁 by od ka엀ho stailo 200,- K. Pro po脯d nechpete, 엁 to dlme pro sebe, urit jste si v쉏mli, 엁 dlouhou dobu ji nebyl 왾dn trnink a asi zatm ani dlouho nebude, proto엁 왾dn server nen do posledn chvle jist a spoustu z Vs ani nem mapy kter se na rznch lep싴ch serverech hraj, tak엁 je to BOJ!

Tm bych voln navzal na n {FCCZ} DVD Map Pack, kter jsme pro Vs sestavili, jednak  vt엁k z prodeje jde na podporu serveru a zrove tm zskte spoustu map, 妖m by jste 矮sten eliminovali odpadn ze server zavinn tm, 엁 nemte mapu, kter se nhle zmn. Bohu엁l Vs je stle mlo, kdo toto vyu엍l.

Nutno 曝ci, 엁 v쉋chny mapy z DVD budou na na쉋m serveru a budou se mnit podle poteby, pokud mapu nebudete mt, budete mt holt smlu. Pokud budete chtt DVD zakoupit, nen nic jednodu슊ho, ne pejt do sekce objednvky DVD a objednat. Pozor brzy bude zmnno 妖slo Bankovnho 鉉tu, kter se vas dozvte.

 

 

Dle bychom chtli upozornit na to, 엁 stle dochz k zneu욏vn registrac do seznamu hr訟 CZ/SK a registrac do clanu, nktermi mn inteligentnmi jedinci, proto bude pedlna nynj싴 registrace do jin podoby, kde se alespo 矮sten budeme sna엍t tomuto zabrnit. Nechpeme pro to nkdo dl a pro vbec chod na n web, co tm chce dokzat, t엒o 曝ci, jedno je v쉆k jist, ns i sm sebe okrd o as. Je to opravdu nep曝jemn a bere nm to vtr z plachet. Uvdomte si prosm, 엁 u chodme do prce a do 쉓oly a na web nen tolik asu jako o przdninch a tmto se jen brzd cel rozvoj webu!!!!

 

Kvli zmnnmu nedostatku asu bychom chtli tak roz싴it redakci o njak nov redaktory, proto pokud mte zjem (ale opravdu zjem a mte co nabdnout), prosm ozvte se nm.

Chceme Vm v쉋m kte曝 sem chodte a v쉋m co ns podporuj za v쉋 podkovat.

Pes przdniny ml web rekordn nv쉞vnost a ta pesahovala 300 lid za den, co je na web o jedn he celkem slu쉗, nynj싴 nv쉞vnost se pohybuje kolem 150 lid denn, co je celkem dobr na to, 엁 ji zaala 쉓ola.

 

Rdi bychom zde pivtali a zrove upozornili na fansite  LCU a CL, pokud mte zjem, mrknte se na n, urit se mezi Vmi najdou tac, kte曝 tyto strnky ocen.

 

Te nco o clanu {FCCZ} a przkumu hr訟 CZ/SK, v쉋m dkujeme za registrace, ale rdi bychom upozornili na pr vc. Do clanu se nm registruj hr訟i, kter nikde v ranku nem엁me najt, co znamen, 엁 vbec nehraj. Pak jsou tu tak hr訟i z clanu, kte曝 hraj, ale nepou욏vaj clanov tag {FCCZ} vbec, nebo ho nemaj sprvn napsan a obarven.  Proto prosme, pokud se registrujete a pak nevte jak tag a nick obarvit, mte mo엖ost ns po왾dat o bind, kter Vs automaticky pejmenuje do sprvn podoby.  Pokud to je쉞 tak nemte, ve vlastnm zjmu tak co nejd曝ve uite.  Na  1.10.2006  je naplnovna posledn kontrola a kdo toto nebude splovat, bude z clanu vylouen. Toto plat i pro przkum hr訟 CZ/SK, pokud nebude nalezen V rank, budete ze seznamu vymazni a pro ty kte曝 se do tohoto przkumu registruj bez ranku, ji Vs do seznamu nepidme, tak엁 prosm uvdjte nick pod kterm opravdu hrajete. Pro Va싴 kontrolu zda se V nick ji nalz v ranku, pou엍jte nsledujc odkaz, kde napi쉞e svj nick a dejte vyhledat. http://farcry.splatterladder.com/?mod=search

 

Dle prosme hr訟e, aby problmy s hrou nepsali do minichatu, ale pou엍li k tomu msto vyhrazen a to je *Nevm si rady s hrou* v sekci *OTHERS*. ite tak prosm ve vlastnm zjmu, proto엁 minichat nen tak pehledn a Va쉋 dotazy zde rychle zapadnou pod ostatn zprvy hr訟. Nutno 曝ci, 엁 se nemuste bt, 엁 Va쉋 problmy nikdo nete, j a tuleby do *Nevm si rady s hrou* chodme nkolikrt denn a pokud Vm dok엁me poradit, okam엍t odepisujeme. Dkujeme za pochopen

 

Dkujeme Vm tak za anonymn zprvy a prosme Vs o strpen pi vyizovn v쉋ch Va쉏ch dotaz a jinch po얷davk. Prce mme opravdu hodn a asu mlo, dlme co m엁me a nejprve se sna욏me vy曝dit akutn vci.

 

Na konec bychom rdi upozornili aby jste dodr엗vali pravidla webu a nadle nm zstali vrn, sna욏me se pro Vs dlat maximum a je쉞 stle je co pidvat a o em pst.

Mjte se moc krsn a nezapomete, 엁 www.farcry.cz je tu pro Vs

 

V Administrtor Honza.

3.7/2006

Ml p脯tel a hr訟i Far Cry,

 

Rd bych Vs seznmil s dal싴m dnm na tomto webu a tm co se pro Vs  pomalu pipravuje a 엁 je opravdu na co se t쉏t.

 

Do sekce MAPY budou postupem asu pibvat dal싴 a dal싴 mapy a nutno podotknout, 엁 nepjde jen o mapy pro multiplayer, ale 엁 se budeme sna엍t Vm zajistit i njak ty singleplayerov kousky pro dlouh chvle pi nhodnm a velice nep曝jemnm vpadku internetu, jist to znte. Chtli bychom Vm tu nabdnout i cel MapPacky a snad se nm to poda曝, nen toti nic hor싴ho, ne kdy jste v tom nejlep싴m ra엁n a server pi mnn mapy vyplivne nep曝jemnou hl쉓u 껷astala chyba pi penosu dat rovn to by do toho lovk kopl 엁?

 

Brzy bude dodlan tak upload obrzk a jinch grafickch vtvor, web by ml bt tak obleen do novho kabtku, bohu엁l to nen prce na pr hodinek, proto Vs prosm o strpen, jak jist vte, v쉋 chce svj as a nic se nem uspchat, pokud to m za nco stt 엁?

V쉋chny sekce budou prb엖 aktualizovan a vylep쉙van, ale nevm pesn v jakm asovm horizontu, proto엁 ve쉓er pravy webu jsou celkem nron.

 

Ml by bt spu쉞n tak nov formul壽 pro anonymn zprvy a p曝spvky, kde nebude nutn vyplovat e-mail, jmno a ani jin osobn informace, jen doufme, 엁 toho nebude zneu엍to k vulgrnm a jinak nevhodnm vlevm, nkterch lid

 

Dle bychom chtli vce rozjet frum a vce se mu vnovat.

Pro rychlej싴 vvoj a zdokonalovn webu zaali vypomhat dal싴 redaktoi, v쉋 dlaj ve svm volnm ase a to bez finannch nrok a to jen a jen pro Vs. Pokud vs zajm momentln sestava redakce, nen nic jednodu슊ho, ne nav쉞vit tuto sekci, kde se o tchto lidech dozvte vce informac. Pokud by nkdo chtl pomoci, nebo pispt svou trochou do mlna, nen nic jednodu슊ho, ne ns kontaktovat. Pedev싴m bychom ocenili zjem njakho pekladatele, kter by semtam vypomohl s njakm tm cizojazynm textkem, bez njakho finannho nroku.

 

Celkem pkn se nm rozjel n {FCCZ} klan a przkum o aktivnch hr訟ch FC online, tyto sekce se budou tak nadle rozvjet, nap曝klad pibude registrace jinch klan, rozshlej싴 info o jednotlivch klanech, kde budou uvedeny ve쉓er informace kter bude chtt urit klan zveejnit vetn rznch obrzk,  svho loga i tagu. Vznikne tak jaksi 엁b曝ek nejlep싴ch hr訟 a podobn vci kter by Vs mohli zajmat. V tomto smru se t싴me na dal싴 spoluprci s aktivnmi hr訟i FC a prosme aby rozhodili st a informovali o tomto projektu i sv znm FC hr訟e, kte曝 o tomto je쉞 nevd.

 

Jak jist vidte nabrali jsme si toho na sv bedra celkem dosti a pes ve쉓erou snahu o Va쉋 blaho se najdou bohu엁l i tac jedinci, kte曝 nm hzej klacky pod nohy a z nm neznmho dvodu chtj 쉓odit a pitom nechpou, 엁 to v쉋 dlme ve svm volnm ase a na싴 odmnou je jen va쉋 nv쉞vnost (kter pomalu roste) a pochvaln slova, za kter jsme opravdu vd麟ni, proto엁 ns pot싴 a 엁nou ns do dal싴 usilovn prce.

 

V쉋m co nm p쉋te pochvaln slova nesmrn dkujeme. A v쉋m kte曝 by nm njakm zpsobem chtli opt 쉓odit vyhla쉟jeme vlku a pedem upozorujeme, 엁 zajatce a omluvy nebereme.

 

V Administrtor Honza.

 

 

WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!