WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!

Tuto polo엒u prohl욏:  

Nvod na kampa

Zdroj: www.abecedaher.cz 

1) Training

Ocitte se v jeskyni. Nevhejte a projdte kanlem. Postupn vykonejte nsledujc akce : krok, skren, peskoen, zalehnout, vstt a vylzt po 엁b曝ku (mimochodem kostlivce pobl jste ji urit jednou vidli J). Dobhnete do mstnosti, kde se pehraje animace se dvma mu엍. Skrte se a projdte pod vodou na druhou stranu. Dojdete k chodb, pes kterou pebhnte sprintem (standardn [Shift]), dokud nedorazte do skladi쉞 s PDA a nkolika pedmty. Jakmile skon妖 animace, vezmte si ze stolu pistoli Falcon.357 a z reglu njakou munici. Na druh stran skladi쉞 je neprsteln vesta a grant. Dvemi vyjdte ven a kochejte se grafikou. (viz obrzek).

Na lelkovn ale moc asu nemte, proto sejdte v pikren kousek dol a na domku u behu se zam淋te na 엓utou ndobu s benznem. Chytrmu napovz, hloupho kopni J. Kdo je chytr, ten do ndoby stel a zabije tak dv mouchy jednou ranou. Pot jen post曝lejte nkolik pibhajcch nep脯tel a dojdte do domku nedaleko. Postupn projdte v쉋mi ch쉋mi a posbrejte co m엁te. Ve tet ch쉏 jsou hledan nboje.

Nyn mte jt do chatky nahoe na kopci, kde na stole le욏 dalekohled (va쉋 druh ruka). Dobhnte tedy k nmu a vezmte si ho. Sejdte opatrn dol a dalekohledem nasnmejte celou oblast (na radaru vm pibylo trochu teek J). Doplavte na druh beh z prav 矮sti a pipli엝e se ke v엍 na kopci (klvesa pro zalehnut). Na v엍 hldkuje vojk - m엁te ho buto zastelit ze zdola nebo vy쉚lhat po 엁b曝ku kdy se oto妖 zdy k vm a zastelit ho a nahoe. Vystelte samopalem p曝mo k zkladn, 妖m si pivolte dal싴 bandu nep脯tel, kter postupn z v엁 zlikvidujte (skvle se na to hod Falcon.357). A bude klid, se쉚lhejte po 엁b曝ku zpt na zem a jdte k tboru. Mo엖 se zde bude je쉞 jeden nebo dva vojci skrvat, tak je zastelte a vejdte do stanu s npisem Head Quarters (velitelsk stan) - je to ten prvn od behu. Ze stolu si vezmte magnetickou kartu a otevete si s n dvee ve zbrojnici (Armory), kde se m엁te trochu dovybavit. Pokud se chcete pokochat enginem hry, m엁te rozstelit zbranu, za kterou je ndr s benznem (a ta se elegantn dokutl a dolu do tbora), m엁te ustelit boxovac pytel (a ten pak spadne na zem) a m엁te rozstelit druhou ndr s benznem (kter hezky exploduje). Nakonec dobhnte k bugin a nastupte do n (klvesou [F1] si m엁te pepnout perspektivu - viz obrzek).

Doyle vs kontaktuje a zad vm dal싴 kol. Vydejte se na vchod. Cestou narazte na domek se temi vojky, nedaleko je bugina se dvma vojky (kterou m엁te zniit zezhora z kopce (tam, kde pobhal unk). Na kopci nad domkem je 2WD Vehicle (d욏p s nhonem na zadn kola - je mnohem lep싴 ne bugina), kter se nezdrhejte vypjit (hod se vm zejmna raketomet pipevnn na rmu na zadn 矮sti vozidla hned vedle kulometu - sta妖 stisknout klvesu pro zmnu re엍mu stelby). Jete dle a cestou znite ve쉓er odpor. Za chvli dorazte k pl엍 - zde se hlavn zam淋te na d욏p vzadu (raketa) a motorov hldkov lun vpravo (vystupte a zastelte posdku - v d욏pu byste byli snadnm clem). Odsud je to ji jen kousek k va쉋mu cli. M엁te se projet buginou nebo si vypjete hldkov lun a doplujte a k vraku lodi. Zde vs napadne dal싴 hldkov lun, kter znite a skote do vody. Potopte se, co mo엖 nejbl엁 ke dnu a doplavejte a k otvoru v trupu lodi (vyplavejte na hladinu a zorientujte se). Hned jak vplujete dovnit, vojci vm zataras cestu a spust se animace.

 

2) Carrier

Skote do vody a proplavejte 쉆chtou. Vylezte po 엁b曝ku nahoru a pokud mte v zsobnku mlo nboj, tak si rad쉏 pebijte. Na chodb na vs toti ekaj ti nep脯tel, kterch se zbavte. Hned jak nep脯tele zastelte, jdte chodbou a vejdte do mstnosti vpravo. Zde je lkrnika a nkolik oslepujcch grant. Naproti tto mstnosti je pes chodbu vstup do haly (z mstnosti s granty vede schodi쉞 nahoru, kde m엁te vlzt do ventilan 쉆chty dole na zemi a proplazit se do haly na kovovou konstrukci nahoe, kde m엁te zastelit vojky). A tak i tak, jsou zde stejn jen dva.

A opustte halu, dojdete na chodbu s ventilan 쉆chtou, ze kter stoup dm. Za dvemi nalevo jsou opt dva vojci, kter je nutno zlikvidovat. Seberte jejich vci a vyjdte na horn palubu. 둧chta vede p曝mo k 엁b曝ku (a ten vede na horn palubu). Vylezte tedy po 엁b曝ku a v sousedn mstnosti zastelte vojka stojcho na konstrukci. Zastelte dal싴 ti jeho spolenky na chodb a projdte n a do prvn mstnosti nalevo, kde je otvor v trupu. Buto m엁te vylzt otvorem na palubu anebo hned co vyjdete, skoit do moe (viz obrzek).

Obeplujte si tuto 矮st lod a z druh strany vy쉚lhejte po zav쉋n ryb壽sk sti. Zde zastelte vojka za kulometem vrtulnku, kter na vs zato妖. Vrtulnk odlet pry a vy se zante vnovat 엗ldn橒ovi, kterho vidte z boku (a on vs tak). Po jeho smrti vylezte nahoru a z plo쉏ny dal싴m 엁b曝kem nahoru na palubu. Zalehnte a proplazte se po hornm ochozu na druhou stranu. Po cest zastelte jednoho vojka (sna엝e se ho strefit na jeden zsah do hlavy, jinak zane kolem bt rozruch). Touto cestou jste se vyhnuli v쉋m vojkm na palub, proto nyn m엁te na druh stran lod opt vstoupit dovnit. Zde je jedna mstnost s jednm vojkem, kterho zastelte a posbrejte si lkrniku, neprstelnou vestu a informace.

Te se mte dostat na nafukovac lun, abyste mohli odplout pry. Zde jsou mo엖 opt dva postupy - ten prvn spo妖v v tom, 엁 jakmile skon妖 animace, peskote zbradl, doplavejte na beh na druh stran, zastelte vojka vzadu na ochozu a zespodu odstelte lana uchycujc lun. Jakmile dopadne na hladinu, sta妖 nasednout a odplout.

Druh varianta je pro zdatn stelce - projdte dvemi na druh stran, zastelte dva vojky a vy쉚lhejte po 엁b曝ku nahoru. Na horn palub se u pestelce nevyhnete, tud post曝lejte v쉋chny nep脯tele (je vhodn zastelit obsluhu kulometu a nsledn ho co nejrychleji obsadit) a pejdte po devnm mostku (pokud si v淋te a doufte, 엁 s vmi nespadne J), nebo po 엁leznch trmech. Posbrejte v쉋chny vci povalujc se z mrtvch nep脯tel a odstelte uchycen etz, dr욏cch lun. A spadne, skote do moe a nasednte. Nyn sta妖 opustit prostor a plout po smru 쉏pky na radaru.

 

3) Fort

Pokud jste hrli demo, tak vm tento level bude velmi povdom J. Hned co budete moci Jacka opt ovldat, doplujte a na ostrvek vlevo a vystupte z lunu opt na pevninu. Kleknte si a pistol nebo M4 opatrn zastelte dva vojky u domku. Pejdte na ostrov napravo a od mrtvol si posbrejte ve쉓er vybaven (엛aloka na hku m엁te odstelit J). Vejdte do domku, kde si doplte nco zsob a u dve曝 vedouc ven se skrte. Otote se vlevo o devadest stup朕 a vykouknte z okna. Uvidte tu hldkov lun - jeho posdku zastelte a nasednte do nj. Pokud je je쉞 nkolik nep脯tel na most u druhho domku, znite je kulometem a doplujte a do ztoky vpravo (je to celkem dlka). Zde ns ek infiltrace (tento postup berte sp쉋 jako takov zpesten jinak aknho prbhu J). Doplujte a na konec ztoky, kde hldkuje jeden lun. Poplujte tsn u pobe욏 (dejte si pozor, abyste tu neuvzli) a na konci ztoky rychle zahnte na posledn pl. Tm se osdce lunu vyhnete. Na pl엍 vystupte a vydejte se nahoru do kopce. Postupujte hust zarostlou cestou a k vraku letadla (viz obrzek).

Za vrakem se ihned vydejte ke kopci napravo. I kdy je celkem strm, d se po nm dostat a nahoru. Uite tak a a dojdete na nejvy슊 vrcholek, pokraujte cestou dle. Vyhnuli jste se v쉋m vojkm, u쉋tili si munici, zdrav a nevyvolali jste zbyten rozruch. Tak to m bt.

Nyn mte opt dv mo엖osti - nalevo je tunel vedouc do spodn 矮sti zkladny a napravo je cesta na kopec. Cestou vpravo budete muset zne쉓odnit tyi vojky a jednoho odstelovae na kopci, cestou vlevo zabijete tak tyi vojky, ale odstelova si vs nev쉏mne. A se vydte tam nebo tam, dojdete tak jako tak k pevnosti, kde si opt notn zast曝lte. Jakmile se k pevnosti pibl욏te, post曝lejte v쉋chny nep脯tele a dobhnte ke stacionrnmu kulometu. Po chvli pilet letadlo, kter vysad nkolik vojk. Nejd曝ve tedy zastelte v쉋chny nep脯tele a pak se ihned zam淋te na letadlo, kter neustlou palbou znite. Chvli to sice trv, ale zanedlouho budete odmnni ndhernou exploz J. Opus쓙e kulomet a jdte ke dve曝m vedoucm do komunikanho centra. Doyle vm oznm, 엁 jejich oteven chvli potrv. Vy si vezmte raketomet le욏c na bedn a pipravte se na kapku nerovn souboj. Zstate ukryt za bednou, dokud nepilet dva vrtulnky. Ty po vs budou nejen st曝let, ale vysad i skupinu novch vojk, tak엁 o zbavu nebude nouze. Jakmile je zlikvidujete, m엁te bu zniit raketometem vrtulnk a nebo vbhnout otevenmi dvemi do komplexu, zle욏 jen na vs.

V prvn mstnosti se pehraje animace a hned jak skon妖, tak zastelte technika, ktermu vezmte magnetickou kartu. V t sam mstnosti si kartou otevete dvee zbrojnice, kde si doplte zdrav, neprstelnou vestu a hlavn si vezmte bal杖ek vbu쉗iny. Vyjdte zpt na chodbu a v dal싴 mstnosti umstte vbu쉗inu  na turbnu. Nyn mte deset vtein. Vybhnte druhou chodbou sm淋ujc ven a utkejte, dokud vm sly sta妖. A se odpoet dostane na nulu, spust se animace.

 

4) Pier

Clem je najt tbor 엗ldk. Mal tbor je hned ped vmi - skrte se, zam淋te a zastelte dva pibhajc vojky. Vtboe si doplte neprstelnou vestu, nboje a zdrav a jdte zpt k rogalu. Prozatm na nj je쉞 nesedejte, nbr si dalekohledem omrknte tern a oznate si vrtulnk a hldkov lun. Stelbou z M4 na hldkov lun si zrove pivolte vrtulnk, jeho osdku neprodlen zastelte. Tm se zbavte men싴 komplikace v dal싴m prbhu. Nachystejte si odstelovaskou pu쉓u a zbavte se osdky stacionrnho kulometu. Pokud vm zbudou je쉞 njak nboje do odstelovask pu쉓y, m엁te se pokusit zastelit dva vojky nahoe na v엍 (je to ale extrmn vzdlenost) a pokud vrtulnk vylo욏 vsadek, tak zastelte i jej. Vra쓙e se zpt k mstu, kde bylo vybaven a pokud chcete, m엁te se vydat cestou dol, kter rovn vede k tboru (jen budete muset zabt je쉞 dva hldkujc 엗ldky). Pokud se v쉆k chcete jen tak poklidn proltnout a trochu si u욏t preciznosti grafik, nastupte na rogalo (viz obrzek).

Pepnte se klvesou [F1] do jinho pohledu (viz obrzek) a doplachtte na druhou 矮st behu p曝mo na travnat porost (쉏pkami zat訟te a mrnm pohybem my쉏 stoupte).

Pokochejte se vhledem a obsate stacionrn kulomet - zanedlouho toti pilet letadlo, ze kterho se po lanech spust t曝lenn vsadek (pokud jste jej nezniili ji ped chvl).  Podle nlady rozst曝lejte i samotn letadlo. Postupujte dle po cest vedouc smrem k v엍 (pokud jste nezastelili dva hldkujc vojky nahoe na plo쉏n, tak rychle uite - zalehnte za kov a pou엍jte odstelovaskou pu쉓u). Po 엁b曝ku vylezte nahoru (vedle v엁 je napravo na bedn polo엁n krabika s nboji do samopalu M4 a posbrejte munici od nep脯tel (hod se vm zejmna nboje do odstelovask pu쉓y). Opt zalehnte a zam淋te se na tbor ped vmi - to je v cl. V쉏mnte si dvou vojk nedaleko ndr엁 s benznem (엓ut kanystr). Vystelte do nj, 妖m zabijete oba 엗ldky a hned po jejich smrti zastelte jednoho pibhajcho 엗ldka (nyn nikdo nevystel svtlici, tud vs nebude obt엗vat vrtulnk - pokud v쉆k pece jen na vs zato妖, zastelte obsluhu kulometu a vrtulnk odlet). Te zastelte jednoho snipera ve v엍 nalevo a pesute se o kousek vlevo. Tm zskte rozhled i na druhou hldkovou v, kde je opt jeden sniper. Ten je otoen zdy k vm, tud ani nebude vdt, co ho stelilo. Jakmile jej zlikvidujete, slezte dol po 엁b曝ku a jdte cestikou k tboru. Po cest vs pepadne dvojlenn hldka 엗ldk, kter zastelte. Postupujte dle, dokud se nedostanete do hust zarostl d엞ngle s nkolika nep脯teli. Je dobr nasnmat si okol a pak opatrn postupovat vped a zabjet 엗ldky. Dole v tboe pe엍li dva-ti vojci, kte曝 pro vs nebudou pedstavovat njak velk problm.

Jakmile vyistte cel tbor, posbrejte si ve쉓erou munici a hlavn si vezmte raketomet (mli byste nyn mt P90 SMG, M4, odstelovaskou pu쉓u a ji zmnn raketomet). Prohldnte v쉋chny ubikace, dokud nenaleznete p曝stupovou kartu, se kterou se vypravte do velkho skladi쉞 u cesty naproti (vedle nj je zaparkovan d욏p - obrzek).

Doplte si munici, otevete si dvee od zbrojnice, doplte si munici a zdrav a hlavn nezapomete vzt bal杖ek vbu쉗iny. Ten pipevnte na nedalekou turbnu. Rychle vybhnte ze zbrojnice a utkejte, se vm sly sta妖. Po explozi nasednte do d욏pu a jete cestou (zezadu vs napadne nep脯telsk d욏p a zepedu dva vojci). Jakmile v쉋chny nep脯tele zlikvidujete, popojete kousek dl, ale nejete bezhlav k cli, proto엁 napravo je v s odstelovaem - raketomet妖kem (nic p曝jemnho). Rychle ho znite a a pak teprve pokraujte dl k p曝stavi쉞i. Nyn muste zabt v쉋chny 엗ldky v p曝stavi쉞i (na molu vm mohou trochu pomoci 엓ut kanystry s benznem). Rovn je m엁te v쉋chny post曝let kulometem na d욏pu. Jakmile se v쉋ch 엗ldk zbavte, dobhnte a na kraj mola, kde se v animaci osobn setkte s Harlanem Doylem.

 

5) Research

Dalekohledem prozkoumejte celou oblast pl엁. Jak si jist uvdomte, budete muset post曝let velmi poetnou skupinu 엗ldk. M엁te na to vyu욏t odstelovaskou pu쉓u, raketomet, M4 nebo nco jinho zva쉏ch zsob. Pilet vrtulnk s dal싴m vsadkem, vojky samozejm bez vyjmky post曝lejte (co je vm po tom, 엁 to jsou vsadk壽i, ne ? J). Jakmile je v쉋chny post曝lte, vydejte se cestou nahoru k domku se stacionrnm minometem (Mortar) . V domku je magnetick karta a nco mlo munice. Vra쓙e se zpt a sejdte dol. Vejdte do otvoru ve skle a zabijte tu jednoho vojka. Kartou si otevete dvee, kde uvidte takovou milou potvrku, se kterou budete mt je쉞 hodn trpen. Pokraujte tunelem, dokud nevypadne p曝vod svtla. Dostanete se a k rozcest. Vydejte se doprava a v mstnosti s genertorem jsou dva vojci, kte曝 ho opravuj. Zastelte je a pehote spna. Pak dobhnte k erpadlu (obrzek).

Vyjdte po schodech a nastupte do vtahu. Jakmile vs vyveze, sta妖 vstoupit do dve曝.

 

6) Treehouse

Zorientujte se a pes pr mstnost vyjdte ven. V jedn z mstnost si m엁te pipomenout legendrnho Half-Life (ob po욏ran ve ventilaci J). Vybhnte ven a dostanete za kol dostat se do komplexu SuperVision. M엁te buto pejt po le쉋n zav쉋nm na stromech nebo dole po zemi, co ale nen vbec bezpen. Radji zstate v korunch strom. Zastelte vojky, kte曝 po vs zato妖 a bitvy dole na zemi si nev싴mejte. Na konci le쉋n slezte po 엁b曝ku dol, jeliko most pod vmi je z曝cen. Napravo je tak z曝cen plo쉏na, ze kter v쉆k most na prostranstv SuperVision vede (tak pro toho nevyu욏t, 엁 ? J). Vybhnte na plo쉏nu a vstupte dovnit.

V jedn mstnosti je mrtv vdec, vedle kterho le욏 p曝stupov karta. Tu seberte a pokraujte ke dve曝m za mrtvolou, kter kartou otevete. Zathnte za pku, kter oteve brnu k helipadu. Pokud chcete, m엁te se v nejvy슊m pate SuperVision pes nkolik nep脯tel prost曝let ke skladu zbran. V p曝zem m엁te nasednout do neozbrojenho nkladnho vozu, co se ale rovn sebevra엀. Tud rad쉏 jdte po most vedoucm z tto budovy. Dvee otevete kartou a zabijte v쉋chny nep脯tele na druh stran. Zbavte se i obsluhy kulometu ve vrtulnku, kter po vs znenadn zato妖. Te dojdte k mrtvolm a posbrejte co m엁te. Jakmile se trochu vyzbrojte, nasednte do d욏pu. Jete po cest k bunkru, dokud nedorazte kprvnmu ztarasu. Zde zlikvidujte vojky u stacionrnho kulometu, pak v쉋chny na behu pod vmi a na most. A je v쉋chny zastelte, vybhnte nahoru k bunkru se dvma nep脯teli (vojk a odstelova). Odsud si odstelovaskou pu쉓ou namite na kopec naproti, kam vm ukazuje 쉏pka radaru. Na kopci je toti vojk s raketometem, kterho je nutn zniit. Mo엖 si budete muset najt jinou steleckou pozici, nkdy se prost nechce ukzat. Jete dl, za mostem sesednte a zastelte v쉋chny vojky. Pod v욏 seberte vbu쉗inu a pejdte pes propast k bunkru (obrzek).

A se k bunkru dostanete, umstte na stnu vbu쉗inu a a zni妖te ze, vbhnte dovnit a post曝lejte zbyl vojky. Zanedlouho pilet vrtulnk, kter m엁te zniit stelbou ze stacionrnho kulometu nahoe na ochozu. Na kovov konstrukci je neprsteln vesta, kterou si p曝padn seberte, kartou si otevete vrata bunkru a vejdte dovnit.

 

7) Bunker

Vtahem sjete dol, kde post曝lejte v쉋chny vojky (celkem jsou tyi). Z tto mstnosti vedou dv cesty - ob v쉆k vedou pes operan mstnost a jsou pln mutant. A se vydte jakoukoliv, po chvli se dostanete do mstnosti, kde uvidte skrze okno mutanta po욏rajcho svou ob. Z tto mstnosti jdte dol, kde jsou opt dvoje dvee. Prav vedou do mstnosti, kde si budete moci doplnit nboje, zdrav a neprstelnou vestu. Pak projdte levmi dvemi a pokraujte stle p曝mo. Cestou dojdete ke stacionrnmu kulometu, kter hned obsate a zabijte jm nkolik pibhajcch vojk. Rovn si k sob m엁te nalkat mutanty za dvemi. Jdte dl, dokud nedojdete do mstnosti, kde m엁te spatit za tmavm sklem nkolik vojk a mutanty v klecch. Schodi쉞m nalevo se propli엝e nahoru a pepnte spna, kter vypust mutanty z klec. Po boji dorazte vtze a postupte do dal싴, konen ji posledn mstnosti. V n vs ek opt nkolik vojk a jeden mutant. V쉋chny zabijte a vybhnte nahoru k pistvac plo쉋, kde se spust animace.

 

8) Steam

Vzhledem k tomu, 엁 se stmv, budete muset zskat noktovizor (brle s nonm vidnm), kter se nachz v tboe 엗ldk ped vmi. Chvli si pokejte na behu, dokud k vm nedoraz hldkov lun, jeho posdku bez milosti zabijte. Sna엝e se nest曝let do lunu, budete ho potebovat. Nastupte do nj a poplujte podl pobe욏 doprava. Cestou vs napadne dal싴 lun, kter rovn znite (nejlpe raketou) a pak zastelte v쉋chny 엗ldky na pobe욏.

Na pobe욏 dobhnte do jednoho z krajnch domk, ve kterm se nachz noktovizor. Nastupte do d욏pu, kter od nynj쉓a opatrujte jako oko v hlav. Bude se vm velmi hodit. Jete po cest (pij엀jc lun a odstelovae ignorujte), dokud nedorazte k prvnm vojkm. Ti vm pes cestu polo엍li kmen stromu. Za tuto drzost si zaslou욏 zastelit. Po jejich likvidaci vystupte a jdte k ece. Na druhm behu u domku je vojk s raketometem, kterho se urychlen zbavte odstelovaskou pu쉓ou. Nyn nasednte zpt do auta (obrzek) a v쉋chny nep脯tele post曝lejte kulometem.

Od jednoho domku na vs zato妖 dal싴 d욏p s vojky, kter znite raketou. Zlikvidujte je쉞 jednoho odstelovae v okol a dojdte k domku, kde si posbrejte lkrniku a neprstelnou vestu. Vyjdte zdomku a pokraujte po cest. Dostanete se k dal싴mu ztarasu, kde zastelte v쉋chny 엗ldky a zprava zbranu d욏pem objete.

Nyn se ji pomalu bl욏te k cli - k tboru nep脯telskch 엗ldk. Ukldac bod za ztarasem byl posledn, tak se sna엝e pe욏t a neopakovat hru znovu. Z auta post曝lejte vojky a pop曝pad si vym任te vz. Odsud m엁te v쉋chny 엗ldky post曝let, nev쉏mnou si toho (co je sice divn, ale lze toho skvle vyu욏t pro va쉋 鉉ely J). V쉏mnte si zkladny pod vmi - muste se dostat do jejho stedu. M엁te se buto prost曝let kulometem na voze nebo to vzt klasicky run a p쉓y. Jakmile zavra엀te v쉋chny 엗ldky, zato妖 na vs vrtulnk. Rychle ho znite (sta妖 trochu zacouvat a teprve pak za妖t st曝let), po boji dobhnte podle radaru do stedu zkladny a prohldnte si plny polo엁n na krabici. Doyle vs po쉕e dovnit - sta妖 jen dojt ke dve曝m.

 

9) Regulator

Vyjdte ze dve曝 a post曝lejte vojky u kontejner (zde se vm snad jedinkrt vyplat pou욏t MP5 SMG s tlumiem). Nahoe na je脯bu je jeden odstelova, nezapomete na nj. Pak se zbavte je쉞 raketomet妖ka nalevo ve str엖 v엍. Od msta, ze kterho jste vy쉕i se vydejte vlevo, dokud nedorazte ke v엍. Zabijte hldku kolem a vy쉚lhejte po 엁b曝ku nahoru. Vezmte si raketomet a zlikvidujte odsud v쉋chny techniky a 엗ldky v okol komplexu. Slezte dol a pejdte pes krtk most a zastelte zbytek vojk. Most dle je znien, vy쉚lhejte proto po 엁b曝ku na str엖 v, odkud se svezte po lan ("Flying Fox"). Na druhm behu je mezi kei ukryt odstelova, vhled na nj mte z v엁, kde byl vojk s raketometem. Nyn sta妖 jen vstoupit do budovy.

Projdte gar욏 a v dal싴 mstnosti zahnte doleva. Ze stolu si vezmte ervenou p曝stupovou kartu a odtud pokraujte dal싴mi dvemi a po schodi쉞i nahoru a na prvn poschod. Z prvnho poschod vybhnte je쉞 v쉋 a v dozor妖 mstnosti zabijte dva 엗ldky. Ze stolu si vezmte modrou p曝stupovou kartu a pozabjejte vojky v mstnosti pod vmi. Odsud si vezmte zelenou kartu a vejdte do mal mstnosti, odkud se dostanete na chodbu. V postupu vped vm brn unikajc pra. Otevete si kartou dvee a uvnit mstnosti zathnte za pku na stn. Vra쓙e se ven ke schodm a projdte chodbou vedouc dle. Z podlahy tak stoup pra (pokud byste j pro쉕i, zabila by vs), proto otote ventilem na trubce, 妖m pru zastavte. Projdte dle.

Za dvemi jsou vojci v chemickch oblecch, jich se budete muset zbavit. Kartou si otevete dvee ped vmi a uvnit otote pkou na stn. Posledn kartou si otevete dvee nalevo, kde opt otote pkou. Poslednmi dvemi na chodb prostor opustte. Za dvemi jdte nahoru kolem velkho ventiltoru, kde vs napadnou str엖 v neprstelnch vestch. M엁te je zniit bu stelbou do hasicch p曝stroj, kter exploduj, nebo se krt za dvemi a zabjet je postupn. A vybhnete nahoru, dostanete se do 曝dc mstnosti, kde stlate erven tla妖tko. Nastane vbuch a vy m엁te vybhnout dvemi ven. Tam na vs ek men싴 pesila nep脯tel, na kter vyzrajete tak, 엁 pokte za dvemi v temnot a jakmile sami pijdou, tak je zastelte. A odpor utichne, jdte podle radaru k posledn ventilaci napravo. Odstelte zmek a vejdte dovnit.

 

10) Control

Na chodb ped vmi jsou dvoje dvee a ventilan 쉆chta. Oboje dvee vedou do mstnosti, kde probh souboj mezi mutanty a vojky. Jakmile boj pestane, zastelte vtze. V prchodu dle vm brn zase ta protivn pra. Naproti dve曝m je 엁b曝k, po kterm sejdte dol. Pes ventilan 쉆chtu projdte na chodbu a na jejm konci pepnte ventil, kterm unikajc pru vypnete. Vy쉚lhejte po 엁b曝ku zptky nahoru a projdte chodbou. Na konci cesty mte dv ventilan 쉆chty. Ta vlevo je sprvn, bohu엁l ji v쉆k blokuje pra. Nezbv vm tedy nic jinho, ne projt tou vpravo a za n vylezte po 엁b曝cch nahoru, kde otote ventilem. Hned po otoen ventilu k vm pibhnou dva mutanti, kterch je teba se rychle zbavit. Vra쓙e se zpt ventilan 쉆chtou na chodbu, kde u na vs ek dal싴 mutant (pom엁 brokovnice Jackhammer). Pokraujte druhou 쉆chtou a zabijte dal싴ho mutanta, kter vs neekan pepadne. Vylezte po troskch do dal싴 쉆chty naproti, z n vedou dva vchody - oba do t sam mstnosti, ve kter jsou vojci. Nakouknte z obou a v쉋chny nep脯tele post曝lejte. A vylezete, dojdte k vtahu a sjete dolu.

Opt jste svdky boje vojk a mutant. Na vtze znovu pou엍jte hrubou slu. Po boji se m엁te vydat dvma cestami - pednmi dvemi (ty vedou na horn plo쉏nu v hale, odkud m엁te post曝let 엗ldky) nebo dvemi napravo (tudy pejdte). Z haly vedou jen jedny dvee, za ktermi vstupte do chodby, kde opt probh krut boj. Rychle zabijte dva vojky u stacionrnho kulometu a pou엍jte jej na prv pichzejcho raketometnho mutanta a nkolik dal싴ch vojk. Z bon mstnosti vylkejte pr vojk a rovn je zabijte stacionrnm kulometem. Mstnost na boku vede na toalety, ze kterch se opt dostanete na chodbu. Nakonec vejdte do mstnosti s vodn ndr욏.  둧chtou ve vod proplavte do zaplaven chodby, kterou proplavte. Vyjdte ven a zastelte nep脯tele pod vmi. Po jejich likvidaci se vra쓙e 쉆chtou do vody a proplavejte zpt do mstnosti, kterou jedinmi dvemi opus쓙e.

 

11) Rebellion

Prost曝lejte se ven, kde zu曝 opravdu krut boj. Nemchejte se do nj njak ve velkm, sta妖 zlikvidovat vojky a pop曝pad vylzt na v a mortarem zlikvidujte v쉋chny vojky a mutanty (co je ale dost riziko, proto엁 po vs neustle pl raketami). Ve str엖ch v욏ch jsou odstelovai a dole na zemi jsou nejen mutanti, ale i vojci. Nejlep싴 je rychle zastelit dva vojky na ochozu u stacionrnho kulometu, urychlen nastoupit do d욏pu dole a odjet pry. Doplte si nboje a M4 vym任te za AG36. Jestli chcete jt p쉓y, m엁te jt tunelem napravo, nebo m엁te jet d욏pem (obrzek).

Na kopci nad v욏 napravo je rogalo, kterm si m엁te pomrn hodn zkrtit cestu a vyhnete se tak dvma raketometnm mutantm a jednomu normlnmu skkavmu mutantovi.

Rozhodnte se, jak se nep脯telm vyhnete, ty kter uvidte stt na cest, m엁te vozem srazit. Bohu엁l tato lokace je velmi ohromn, nezat엞jte se tedy likvidac ka엀ho nep曝tele. Postupujte cestou z tbora a na ki엗vatce si podle poteby vym任te vz. Zahnte doleva a stle jete dl, dokud nedojedete ke znienmu mostu. Vystupte, rozbhnte se a peskote na druhou stranu. Pokraujte po cest do kopce (smr jihovchod - obrzek), dokud nedojdete ke star znien pevnosti (jsou zde dva vojci, velk neozbrojen mutant, jeden mutant sAG36 a jeden stacionrn kulomet plus njak ta vbava).

Zastelte pibli엞jcho se ozbrojenho mutanta a vyjdte po schodech nalevo. Napravo na vs v prchodu ek obrovsk mutant, kterho rychle zabijte a u stacionrnho kulometu je je쉞 jeden vojk, kterho tak zastelte. Za chvli pijde druh vojk, se kterm provete tot, co s mutantem. Posbrejte si ve쉓er zsoby a sejdte dol po schodech k d욏pu, do kterho nasednte. Je쉞 nejezdte po cest, nbr zajete opatrn dol k moi, kde m엁te zastelit vojka s raketometem na majku. Nyn u m엁te jet po cest smrem k majku. Po skalnm pevisu pejdte na kopec naproti, kde zabijte dal싴 vojky, kte曝 by na vs po cest zatoili. Jsou tu dv rogala, kter m엁te pou욏t (co vyjmen nedoporuuji, proto엁 na msto, kam doplachtte, se zanedlouho dostanou ti raketometn mutanti, jeden ozbrojen mutant a dva skkav mutanti - hezk, nemyslte ? J. Rad쉏 se vydejte dle cestou ve voze, dokud na vs nezato妖 vrtulnk. Zastelte obsluhu kulometu a pejdte most, kde zlikvidujte v쉋chny mutanty a vojky. Ped dal싴m mostem jsou ztarasy, pes kter se bohu엁l d욏pem nedostanete. Budete tedy muset vystoupit. Ve v엍 napravo je vojk s raketometem, kterho pro jistotu zastelte. Za mostem jsou na cest ped archivem jsou dal싴 ztarasy (tady si dejte obzvl쉞 velk pozor, nebo se zde vyskytuje velmi poetn skupina profi vojk se specilnmi neprstelnmi 쉞ty, helmami, termovizorem a brnnm). Budete je muset v쉋chny zabt. Jakmile tak uinte (bezvadn tak budete init z v엁 a spomoc raketometu), dojdte do muninho skladu vlevo, kde si podoplujte nboje, neprstelnou vestu a zdrav. Pak jen sta妖 dojt ke dve曝m do arelu archivu.

12) Archive

Tady na vs ekaj sotevenou nru妖 nov mutanti, kte曝 jsou zmutovan, siln, rychl, um st曝let a jsou neviditeln (celkem smrtc kombinace). Abyste je mohli detekovat, sta妖 zapnout CryVision  (non vidn). Zabhnte rychle do chodby vlevo a otote se. Zapnte si noktovizor a pokejte, dokud jeden z neviditelnch mutant neprobour sklo v sousedn kancel壽i. A bude u vs, zabijte ho (nejlpe brokovnic). B엝e dle pes vrata vlevo a probojujte se skupinou neviditelnch mutant a do mstnosti s otvorem ve stedu, kde rychle odtlate sudy s deskou a skote do vody. Do mstnosti toti nask訟 dal싴 neviditeln mutanti (bojovat s nimi je ponkud riskantn, proto rad쉏 volte prk). Dole je dra v pletivu, proplavejte tedy tunelem na druhou stranu a vy쉚lhejte po 엁b曝ku nahoru. Zabijte skkavho mutanta, aktivujte pepna na zdi u mrtvho vdce a projdte dvemi. Dostanete se do dal싴 mstnosti s nkolika normlnmi a nkolika neviditelnmi mutanty. V쉋chny zastelte a pokraujte dvemi na zpad, dokud nedojdete do malho skladi쉞 (obrzek).

Dojdte a k mrtvole technika naproti a doplte si zdrav a nboje do brokovnice. Nastupte do vtahu a sjete dol.

Dole u budete elit i lidskm protivnkm. Probojujte se chodbou, dokud se nedostanete do mstnosti s mnoha vojky a krabicemi. Zde nejd曝ve zastelte raketomet妖ka a odstelovae naproti na ochozu. Pak se zam淋te na vojky dole a jakmile je v쉋chny zabijete, vezmte si od raketomet妖ka 엓utou kartu, kterou otevete dvee. Opus쓙e tuto halu a pokraujte chodbami (na jednom mst vpravo je mrtvola, lkrnika, neprsteln vesta a nboje do odstelovask pu쉓y). Postupn se dostanete a ven, kde odstelovaskou pu쉓ou zlikvidujte mno엜tv vojk. Pokud nkdo pe엍je, jednodu쉋 ho zabijte potom. V쉏mnte si tak vysok v엁 u vrtulnku - nahoe je raketomet妖k. Zabijte ho a nastupte do vysokozdvi엖ho vozku, kterm dojete a na druh konec k v엍. Posbrejte si vybaven a vstupte velkmi vraty do haly, kde probh souboj mezi velkm mutantem (kter na쉞st nem implantovn na ruce raketomet) a nkolika vojky. Jako v엀y budete muset v쉋chny zastelit (ov쉋m jako v엀y s pou엍tm triku) - probojujte se pouze vlevo a vybhnte na kovovou konstrukci, odkud pozorujte boj. Po bitce jen zastelte vtze a stelte do zav쉋n krabice nedaleko vs. Krabice spadne a vyraz pletivo. Skote dol, projdte 쉆chtou a jakmile vylezete ven, svezte se vtahem naproti.

 

13) Cooler

A vtah zastav, jsou na chodbch ve va쉋m blzkm okol dva raketometn mutanti, se ktermi si prozatm nic neza妖nejte. Problm je vtom, 엁 se k vm pibli엞j. Na nic neekejte a vybhnte z vtahu napravo, na chodb zahnte doleva a v tto chodb (je tu potrub) zatote vpravo za trubky (jsou tu dv ndr엁). Zde jste prozatm v bezpe妖. Skote do ventilan 쉆chty, kterou se proplazte a na msto, odkud budete moci shldnout boj mezi mutanty a vdci.

U kulometu vojk jsou nboje a 엓ut karta. Vra쓙e se do pede쉕 mstnosti a posledn dvee otevete kartou. Za nimi se probojujte chodbou plnou mutant a do kruhov mstnosti s velkm hologramem.

Z tto mstnosti vedou jen jedny dvee, ktermi projdte a na konci chodby zahnte doprava. V mstnosti projdte dvemi, pak mstnost se zatopenou podlahou a na dal싴 chodbu, kde se opt odehrv souboj mezi vojky a mutanty. Z tto chodby se dostate do druh mstnosti s hologramem a na jej druh stran skote do mstnosti, kde aktivujte spna na zdi. Tm otevete posledn dvee. Projdte nimi a dojdte k vtahu.

Svezte se dol a vejdte do haly, kde u ponkolikt probh neltostn boj. Ignorujte ho a rychle b엝e do severovchodnho rohu mstnosti. Vlevo jsou mal dvee a vpravo velk vrata. Vstupte do malch dv蔣ek, zastelte dva vojky a tm se dostanete mimo bojov pole. Pokraujte chodbou a dobhnte nahoru na plo쉏nu. Odtud mte vhled do dal싴 haly s vojky a mutanty. V쉋chny post曝lejte a vstupte do mstnosti se tymi vodnmi ndr엁mi. Na stn naproti plo쉏n, kde byli vojci, je ventil, kterm otote. Mstnost se napln vodou - setrvejte na hladin (nebo se o to alespo pokuste) a proplavejte otvorem ve strop. Zde projdte 쉆chtou, dokud se nedostanete na 矮sten zatopenou chodbu. Zde na vs ek raketometn mutant, kterho rychle zastelte - nap曝klad brokovnic (obrzek).

Po jeho zne쉓odnn vejdte do mstnosti, kde potkte Valerii. Pomozte ji zabt dva mal mutanty a  spust se animace.

 

14) Boat

Na ostrov ped vmi jsou dva tbory. Nejd曝ve ze v쉋ho zaparkujte lun za kmen ped vmi, odkud budete moci z relativn bezpen pozice zastelit vojky pobl. A je zabijete v쉋chny, poberte si vybaven a pokraujte cestou a do tbora vzadu. Na rozcest (je zde vrak tanku) se m엁te rozhodnout, jakou cestou se vydte. M엁te zatoit buto zprava a to s celkem vysokm rizikem, a nebo se doplazte levou cestou za ke, odkud odstelovaskou pu쉓ou zastelte tak dva - ti vojky. Pak si vezmte samopal a post曝lejte zbytek, kter k vm dobhne. Ve stanu si vezmte ti bal杖ky vbu쉗iny a doplujte na dal싴 ostrov. Zde hldkuj dva bojov luny, kterch se pro jistotu zbavte. Pokud alespo jeden lun zstal pou엍teln, nastupte do nj a kulometem rychle post曝lejte v쉋chny vojky na ostrov. Bezpenj싴 metoda je vzt si odstelovaskou pu쉓u a v쉋chny 엗ldky na behu zastelit z dlky. Dejte si pozor pedev싴m na vojky s raketomety. Tak nezapomete na 엗ldka vzadu za chatkou - stoj u stacionrnho kulometu (je proto vhodn napadnout ho zezadu J. Posbrejte si nboje hlavn do odstelovask pu쉓y (v chatce - viz obrzek) a nezapomete na raketomet (zde vm prok엁 slu얺u).

Nahoe na kopci vlevo na vs toti zato妖 nkolik dal싴ch 엗ldk, z nich jeden disponuje raketometem. Muste bt rychlej싴 a zbavit se jich nejlpe v쉋ch najednou, nebo alespo nejd曝ve raketomet妖ka. Rovn si pov쉏mnte mostu z prken vpravo. Stoj na nm vojk, kterho m엁te zne쉓odnit tak, 엁 prost odstelte prkna, na kterch stl a on hezky spadne dol na zem J. A bude klid, nasednte do buginy a dojete a k prvn v엍, u kter je nkolik vojk. Opatrn je ze zlohy zastelte nebo pejete a umstte vbu쉗inu na ndr pod v욏. Rychle utete a sejdte dol z kopce k nafukovacmu lunu. Odtud znite je쉞 dva hldkujc luny a doplujte a na druh beh. Zabijte nkolik vojk a peplavejte na ostrov naproti.

Prost曝lejte se skupinou vojk a opt umstte na ndr vbu쉗inu. Utete ped exploz a naskote na rogalo, kterm doplachtte a na druh beh k vraku lodi. Pokraujte dle po kopci nahoru, dokud nedojdete ke kei. Zalehnte a prozkoumejte dalekohledem okol - je tu p曝li velk vskyt 엗ldk - nejprve zlikvidujte v쉋chny raketomet妖ky a odstelovae na str엖ch v욏ch a nakonec se postarejte i o 엗ldky na zemi. Naskote do nedalekho d욏pu a dojete a k dal싴 v엍, kterou znite. Nyn mte posledn kol - zniit lo. Je쉞 jednu poznmeku - muste mt pln nabit raketomet !

Vezmte lun, doplavejte k boku lod (obrzek) a zastelte dva raketomet妖ky.

Vy쉚lhejte po ryb壽sk sti na levoboku a zastelte technika. Jakmile se dostanete na palubu, dojdte nejd曝ve do kajuty, kde zastelte dal싴ho technika a odtud dojdte na protj싴 konec lod. Zde odhote raketomet a vra쓙e se do kajuty. Vezmte vbu쉗inu, polo엝e ji dozadu na ndr a utete na protj싴 矮st lodi, na kter jste odhodili raketomet. Kryjte se za bednami, proto엁 na vs znenadn zato妖 plukovnk Richard Crowe v opanc橒ovanm vrtulnku. Za妖n dramatick souboj. Sna엝e se po nm st曝let jen v momentech, kdy bude chvli nehybn stt. Jakmile vm dojdou v쉋chny nboje, rychle sprintujte a do kajuty. Po cest nezapomete sebrat raketomet a vbhnte dovnit kajuty. Odtud opatrn ze dve曝 postupn vystelujte dal싴 rakety (sna엝e se ani jednou neminout - spotebujete toti v쉋chny rakety i kdy budete velmi pesn m蔣it !). Navc jste omezeni asem - muste stihnout zniit Crowv vrtulnk d曝ve, ne se lo potop. Jde to opravdu ztuha. Pokud se zane kajuta naplovat vodou, vybhnte po schodech je쉞 o kus nahoru na stechu kajuty, kde se sna엝e alespo 矮sten krt za sto왾rem. Po nkolika nezdarech se vm vrtulnk povede zniit - to je ta prav chvle na to skoit do moe a pokat na lun, kter vs vylov.

 

15) Catacombs

Aby toho nebylo mlo, nsleduje opt dal싴 velice t엒 mise - lid쉞 protivnci tu pedstavuj jen takovou rozcviku (v쉆k uvidte za chvli). Hned po animaci se dostate k tboru na prav stran jezera. Postupn budete muset zastelit normln 엗ldky a i mal mutanty (teprve tady poznte, jak velk dovedou bt svin). Z tbora si vezmte vbu쉗inu a probojujte se a do ruin na lev stran jezera. Vbu쉗inu pou엍jte na zasypan vchod a po explozi (obrzek) vstupte do katakomb.

Peklo za妖n - v prvn mstnosti vs napadnou ti zneviditelujc se mutanti, kter rychle zastelte a vezmte si jejich zbran (jsou to obyejn tinttka MP5 SMG s tlumiem - pou엍jte je jen v p曝pad nejvy슊 nouze). Pot zabijte raketometnho mutanta a nakonec skkav mutanty (a 엁 jich je쉞 bude !). U tch skkavch besti si m엁te pomoci rozstelenm tlakovch ndob s jedovatm plynem. Pobijte dal싴 mutanty, dokud nedojdete k PDA na poschod. Doplte si zdrav, neprstelnou vestu a vezmte si dal싴 vbu쉗inu. Pokraujte cestou dl, doplte si vybaven a m엁te se rovn pokusit nkolik mutant nalkat ke stacionrnmu kulometu. Dojdte do velk haly, kde se vyvra욑uj vojci a mutanti v쉋ch typ (i dva raketometn L). Nkam se schovejte a zabijte vtze. Pokud jste do쉕i a sem, tak u si nezoufejte, utrpen pomalu kon妖 ! Dobhnte na druh konec haly (podle radaru) k zasypanmu vchodu. Polo엝e na kameny vbu쉗inu, utete a po explozi projdte otvorem.

16) River

Pes nkolik vojk se probojujte a na beh eky. Zde najdete nafukovac lun, se kterm vm dal싴 postup moc nedoporuuji.

Vydejte se podl levho behu, kde zabijte nkolik vojk, raketomet妖ka na kopci a osdku hldkovho lunu. Do lunu nastupte (pokud je alespo jak tak pou엍teln) a doplujte podle radaru a k pontonovmu mostu snkolika nep脯teli a buginou. V쉋chny post曝lejte a vra쓙e se slunem o kus zpt. Otote to zpt kmostu, rozjete se a peskote ho. Skok vm lun trochu po쉓od, u beh si m엁te pestoupit (hldkovch lun je zde dostatek).

Pokraujte podl beh a znite jeden vrtulnk. U mola je nafukovac lun, vystupte a pokraujte po pevnin. Zde zastelte nkolik 엗ldk (rovn je lze zastelit p曝mo z lunu), odstelovaskou pu쉓ou zastelte obsluhu u dvou stacionrnch kulomet na behu a nkolik 엗ldk a vra쓙e se zpt do lunu. Pokraujte a na sam konec ztoky, kde uvidte na behu dopravn letadlo. Vystupte tedy z lunu a pozabjejte v쉋chny 엗ldky, kte曝 na vs zato妖. Nezapomete na vojka s raketometem na kopci. A je v쉋chny post曝lte, pokraujte jedinou cestou podle radaru. A dojdete na msto, aktualizuj se vm koly a dva pibudou - a to zabt Richarda Crowa i s jeho spolenky a sthnout data z vozu do va쉋ho PDA. Bez vrtulnku u Richard nen tak bezvadn a ani moc odoln. Zabijte nejd曝ve v쉋chny jeho 엗ldky a a pot pistupte k likvidaci samotnho Crowa. Nyn u jen sta妖 dobhnout k satelitnmu vozu a na jeho zadn stran aktivovat panel. Spust se animace, ozve se vm Valerie a trochu prohled Richardovu mrtvolu (obrzek).

 

17) Swamp

Valerie se stane va싴 ozbrojenou spolenic, kterou nep脯tele nemohou zabt (alespo jedna vhoda). Vyst曝lejte v쉋chny 엗ldky v tboe a nastupte do auta. Tentokrt ale nebudete 曝dit, ale pouze obsluhovat kulomet a raketomet (zcela posta妖 jen kulomet). Post曝lejte v쉋chny to妖c nep脯tele v d욏pech a ve vrtulnku. P싴 vojky si m엁te nechat jako takovou te쉗iku na dortu J. A projedete jednm z tbor, tak Valerie senzan zaparkuje d욏p p曝mo do ba엍ny (znte to - 엁nsk za volantem je jako auto bez idie J), tak엁 ho ji nebudete moci pou욏t. Smla. Naproti je zkladna, do kter se mte dostat (nebo sp쉋 Valerie se tam chce dostat a vy ji v tom muste pomoci). Dobyt zkladny nen zrovna obt엖, pokud vte, jak na vc. Zastelte dva odstelovae na v엍, vojka u stacionrnho kulometu a sami kulomet obsate. Nyn se k vm zanou pibli엗vat vojci, kter kulometem snadno zne쉓odnte. Po jejich eliminaci vybhnte v budov na poschod a v 矮sti Guard Room si podle poteby vezmte neprstelnou vestu. Sledujte Valerii, dokud nehackne po妖ta. Nsledujte ji ke dve曝m, vedoucm do dal싴 矮sti komplexu. Valerie je oteve a vbhne dovnit. Opt ji sledujte a st曝lejte po nep脯telch, dokud nedorazte do budovy Control Center. Jdte za n, dokud vm nepov o p曝stupovch kdech. Na vs je, abyste kdy na쉕i a donesli j je. Jdte do plnovac mstnosti (Mission Planing) a post曝lejte v쉋chny vojky. V mstnosti napravo si vezmte ze stolu 엓utou p曝stupovou kartu a projdte budovou. Za n vstupte do velitelsk budovy (Head Quarters), kde jsou dvee. Pou엍jte na n kartu a jdte dl.

Uvnit post曝lejte ochranku a z kuf曝ku na poschod seberte odpalovac kl杖 k bomb. Te vs ek nvrat za Valeri, se kterou docestujete k dal싴 brn, kterou oteve. Jdte do tbora ped vmi a vyvolejte poplach. Jedinou cestou jak na vs mohou je po most (ideln stanovi쉞 pro odstelovae J), tak toho nle엍t vyu엍jte a v쉋chny post曝lejte. Pak jen vstupte do tbora a jdte do zbrojnice, ve kter si doplte zsoby. Na konci zbrojnice najdete bombu polo엁nou na vysokozdvi엖m vozku. Valerie do vozku nastoup a dojede na nm k posledn brn. Sta妖 dobhnout za n a podvat se na animaci.

 

18) Factory

Mte se dostat do tovrny. Jednodu쉋 post曝lejte v쉋chny vojky za mostem, pivolejte vtah a pokejte, dokud dovnit nedojede Valerie i s bombou. A k vm dojede, slezte se dol a post曝lejte ochranku na chodb. Dostate se na horn 矮st kovovho ochozu v hale, ze kterho projdte do sousedn haly a sejdte dol. Otevete dvee a pokejte, ne Valerie nepopojede. Opt post曝lejte ochranku na chodb a na jejm konci aktivujte panel na stn. Valerie se posune za dal싴 dvee a sestoup z vozku. Doprovote ji do mstnosti, kde se pehraje animace a pokejte, ne Valerie piprav bombu k odplen. Jak ji bude pipravovat, budou vs postupn ze v쉋ch kout napadat lenov ochranky (dvee ped vmi a chodba, ze kter jste pi쉕i). A zastelte asi ptou skupinku, tak vm Valerie oznm, 엁 bomba je pipraven k odplen a pibhne zptky k vm. Dvemi, kter byly pedtm zaven, projdte podle radaru dl skrze dv mstnosti k vtahu. V dal싴 animaci vs a Valerii zajme doktor Krieger. Ocitnete se ve vrtulnku (kde se moc dlouho neohejete) a vojk vs vykopne ven do d엞ngle pln mutant. Valerie vm ale shod M4 s deseti nboji (zar엁jc 쉞drost J). Na vs je, abyste si dole njak poradili a nepi쉕i k hon.

 

19) Dam

Hned jakmile budete moci Jacka ovldat, dr엝e a nepou쉞jte klvesu pro sprint ! Rychle si seberte samopal a skote dol do vody (jdte a na kraj vodopdu), kde budete v relativnm bezpe妖. Mutanti asi nemaj rdi vodu J. Opatrn postupujte ekou, dokud nedorazte k mstu, kde uvidte vynvat zpoza strom bednu, u kter le욏 P90 SMG s padesti nboji. Pokraujte dle, dokud nedojdete k vraku vrtulnku (obrzek).

Rychle naskote dovnit a dvma funknmi kulomety uvnit post曝lejte v쉋chny mutanty (budete muset pestoupit i ke kulometu na druh stran - mutanti to妖 odev쉆d).

Uvnit vraku si nezapomete vzt neprstelnou vestu a nboje do samopalu. Pejdte na druhou stranu a jdte k brn u zkladny na kopci. Za brnou zabijte raketometnho mutanta a nav쉞ivte skladi쉞 zbran. V animaci se dozvte, 엁 jste se infikovali mutagennm srem, tud jste vy i Valerie ponkud zelen. Doplte si zsoby, kter vm ukradl Krieger a vezmte si zelenou kartu (zelen k zelen J). V zadnm plot si otevete dv蔣ka a nastupte do d욏pu. Pejete pomalu po most a nsledn pejete nebo post曝lejte nkolik raketometnch mutant (na prvn 矮sti ostrova je jich odhadem 8). Potom mutanty nahrad nkolik profi vojk, kter tak zastelte.

Nakonec pozabjejte v쉋chny mutanty se samopaly AG36 a OICW (po脯dn se na vs vybavili). Seberte si v쉋chny nboje a dostate se pes dva skaln vb엒y dole vpravo na druh beh. Pokud chcete, m엁te se pokusit vy쉓rbat na kopec k satelitnmu pijmai (v budce vpravo je toti odstelovask pu쉓a, se kterou m엁te v klidu zastelit vt쉏nu profi vojk u komplexu se sochami). Jdte cestou, dokud nedorazte k velkmu komplexu se dvma velkmi sochami doktora Kriegera. Dole je profi vojk u stacionrnho kulometu. Zabijte ho a ve skladi쉞i vlevo si doplte trochu munice (toto skladi쉞 moc dobe vybaven nen. Vybhnte nahoru do kopce, kde pozabjejte posledn nep脯tele (profi vojci) a vstupte do budovy.

 

20) Volcano

A mme tu posledn 矮st cel hry. Za妖nte na chodb, kde pobijte velk mno엜tv profi vojk (takov 엍v tanky J) a doplte si nboje a 엍vot. Pokraujte dle, dokud na scnu nevstoup zmutovan doktor Krieger a jeho poskoci (te u moc jako doktor nevypad J). Zabijte nejd曝ve vojky a teprve nakonec se vnujte jemu samotnmu. Pokud nhodou nebudete moci Kriegera najt, tak se podvejte na ochoz nad vmi, kde urit bude pobhat a st曝let po vs. Po jeho likvidaci se spust animace, ve kter Jack Kriegera vyslechne a naskytne se vm rovn pohled na zmutovanou Valerii (takhle nen tak pkn jako normln J). Vyvezte se vtahem nahoru a dojdte do skladi쉞 zbran. Nyn si doplte zdrav, neprstelnou vestu a vezmte si s sebou nsledujc vybaven : Raketomet RLX 9157 s plnou munic, kulomet MG24 SAW (rovn s maximem munice) a OICW (plus munici).

Vyjdte ven, kde na vs v dol ek asi 쉋st raketometnch mutant a dva men싴 s AG36 (o zbavu rozhodn nebude nouze). Na raketometn mutanty pou엍jte kulomet MG24 SAW a na zbytek OICW. Dejte si pozor zejmna na schdky u va싴 prav ruky, nep脯tel se k vm mohou dostat a lehce vs zabt. Bohu엁l nboje z kulometu asi na v쉋chny raketometn mutanty nevysta妖, tak ty zbyl zlikvidujte buto raketometem (do toho si ale nboje rad쉏 쉋tete) a nebo OICW. Je to opravdu t엒. Pokud se vm je poda曝 v쉋chny zniit, sejdte dol, posbrejte si nboje, zkontrolujte rad쉏 je쉞 jednou okol, jestli njak mutant stle ne엍je a vstupte do velkch vrat nalevo, kde aktivujte spna. Vyjdte ven a dojdte a ke konstrukci plo쉏ny, u kter je vtah. Aktivujte panel, nastupte dovnit a vyvezte se nahoru na plo쉏nu. Zastelte jednoho ozbrojenho mutanta (podle situace) a nachystejte si raketomet, kterm vystelte nkolik raket (ideln v쉋chny) do prostoru, kde jsou vzadu dv ndr엁, kter bohu엁l nelze zniit (obrzek). Stelte p曝mo mezi n, a pak je쉞 tsn nad prvn i druhou. Postup zopakujte je쉞 jednou nebo dvakrt (podle toho, kolik mte raket), dokud nebude ukazatel kolem radaru v klidu.

Pokud tak uinte, bezpen zne쉓odnte tm淋 v쉋chny nep脯tele, ani byste s nimi pi쉕i do kontaktu (mo엖 se vm poda曝 zabt je v쉋chny - pak to nahoe bude vypadat podobn jako na dal싴m obrzku - sam neprsteln vesty, samopaly OICW a raketomety.

Pejdte po most a pokud nkdo pe엍je, tak ho jen dodlejte. Poberte si v쉋chno vybaven a vyjdte po schodech vpravo nahoru ke dve曝m. Jakmile se otevou, nachystejte si raketomet a setrvejte na mst. Za operanm panelem m엁te spatit kr妖cho se Doyla. Vystelte tam raketu nebo grant z OICW  nebo AG36 a spust se animace, po kter je ji definitivn KONEC HRY !!!

www.FARCRY.cz

 

 

WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!